رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
شماره اختصاصی

قیمت شماره های زیر به ريال می باشد  

  • قیمت خطوط اختصاصی 1000
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام سفارشی غیر سفارشی
1 1000xxxxxxxxxx 14

300،000

150،000

2 1000xxxxxxxxx 13 700،000 400،000
3 1000xxxxxxxx 12 1،350،000
715،000
4 1000xxxxxxx 11 2،500،000
1،350،000
5 1000xxxxxx 10 3،900،000 1،900،000
6 1000xxxxx 9 5،000،000 2،500،000
7 1000xxxx 8 7،000،000 4،000،000
8 1000xxx 7 35,000,000
9 1000xx 6 60,000,000

 

  • قیمت خطوط اختصاصی 3000
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام سفارشی غیر سفارشی
1 3000xxxxxxxx
14 250،000 150،000
2 3000xxxxxxxx 12 1،000،000 1،000،000
3 3000xxxxxx 10 1،200،000 1،200،000
4 3000xxxxx 9 2،500،000 1،350،000
5 3000xxxx 8 3،700،000 1،600،000
6 3000xxxxx 9 استعلام شود استعلام شود
7 3000xxxx 8 استعلام شود استعلام شود


  • تعرفه خطوط 2000
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام
سفارشی
غیر رند نیمه رند رند
غیر سفارشی
1 2000xxxxxxxx 12
2,450,000 2,950,000 3,500,000
1،450،000
2 2000xxxxxx 10
4,700,000 6,800,000 10,000,000
3،700،000
3 2000xxxxx 9
8,000,000 9,500,000 14,000,000
6,800,000
4 2000xxxx 8
14,000,000 15,500,000 24,500,000
11,500,000
    قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222 ) باید توسط اوپراتور استعلام گردد

  • قیمت خطوط اختصاصی 5000
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام سفارشی غیر سفارشی
1 50001XXXXXXXXX
14 240,000
110,000 
2 50001XXXXXXXX
13 650,000
300,000
3 50001XXXXXXX
12 1,200,000
700,000
4 50001XXXXXX
11 2,200,000
1,350,000
5 50001xxxxxx 10 3,000,000
1,800,000
6 50001xxxxx 9 4,000,000
2,200,000
7 50001xxxx 8 5,000,000
3,000,000
8 50001xx 7 45,000,000
9 50001x 6 75,000,000

 

  • قیمت خطوط 021
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام سفارشی غیر سفارشی
1 021xxxxxxx 10 1,200,000
1,200,000
2 021xxxx 7 5,500,000
5,500,000
3 021xxx 6 6,600,000
6,300,000

 

 

نکات مربوط به خطوط اختصاصی :

  امتیاز شماره های 14 و 12 و 10 رقمی از رنج شماره های 8 رقمی در اپراتور 3000 برای کاربران محفوظ می باشد و مالک شماره 8 رقمی در هر زمان که قصد فعال سازی شماره ای از رنج شماره خود داشته باشد، می تواند با پرداخت هزینه شماره مورد نظر آن را در اختیار بگیرد.

 تعرفه اعلام شده خطوط به صورت آبونمان یک ساله می باشد. و شرایط تمدید منوط به سرویس ارائه شده از طرف اپراتورهای مربوطه خواهد بود.

هزینه تمدید 15% قیمت خطوط در هر زمان می باشد.